You can never change the past nor control the future, but you can change the mood of the day by touching someone’s heart with your smile.

Bạn không bao giờ có thể thay đổi quá khứ cũng như kiểm soát tương lai, nhưng bạn có thể thay đổi tâm trạng của ngày hôm nay bằng cách chạm vào trái tim của một ai đó với nụ cười:x

Advertisements