One day, You’ll be just a memory for some people. do your best to be good one

Bạn sẽ là kỉ niệm của ai đấy, vì thế hãy làm điều tốt đẹp nhất

Advertisements