Xin bạn đừng coi rẻ những người lao
động nghèo.
Đừng xấu hổ vì phải làm việc nặng
nhọc.
Đất không bẩn, mồ hôi không hôi
hám.
Xin hãy tôn trọng những người có thể
không giàu bằng bạn.
Nhưng họ đang nuôi cả gia đình bằng
đôi tay lương thiện và cần cù của họ.
Và hãy tự hỏi … mình đã làm được gì
cho cuộc sống này chưa?

Advertisements